รับสมัครนิสิตทุกชั้นปี เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560

ชื่อประชาสัมพันธ์  รับสมัครนิสิตทุกชั้นปี เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด เนื่องด้วยหอพักชาย (หอพัก 50 ปีเทาทอง) และหอพักหญิง (หอพักเทาทอง2 หอพักเทาทอง 3 และหอพักเทาทอง4)
มีที่ห้องว่างรับนิสิตทุกชั้นปีเข้าพักได้ นิสิตท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทุกหอพัก หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
- สำนักงานหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง โทร ๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒
- สำนักงานหอพักเทา-ทอง ๒ โทร ๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙
- สำนักงานหอพักเทา-ทอง ๓ โทร ๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๑
- สำนักงานหอพักเทา-ทอง ๔ โทร ๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๔๑๑๘
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 11:52
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ