นายกรวิชญ์ รัตน์เยี่ยม นิสิตชมรมมุสลิม

ชื่อประชาสัมพันธ์  นายกรวิชญ์ รัตน์เยี่ยม นิสิตชมรมมุสลิม
รายละเอียด ชมรมมุสลิม ติดต่อ แก้ไขพร้อมแนบเอกสารโครงการสัมมนานิสิตสู่วิถีอิสลาม
ได้ที่ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๖๐
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์ (พี่ ยู)     วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13:30
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ