การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 20:49
เอกสารแนบ    ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 16 ส.ค. 60
   ระเบียบวาระที่ ๓.๑   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 16 ส.ค. 60
   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๐   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 15 ส.ค. 60
   หัวข้อการประชุม (หน้าที่ ๒)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 15 ส.ค. 60
รูปภาพแนบ