ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล)
รายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล)
โครงการหอพักเทา-ทอง
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:00
เอกสารแนบ    1496048451_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 พ.ค. 60
รูปภาพแนบ