การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต (ห้อง ๒๑๘) ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 22:39
เอกสารแนบ    ระเบียบวาระที่ ๑ แจ้งเพื่อทราบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 เม.ย. 60
   ระเบียบวาระที่ ๑.๑.๓ แจ้งเพื่อทราบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 เม.ย. 60
   ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่อง   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 เม.ย. 60
   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 18 เม.ย. 60
   เอกสารแนบท้าย ระเบียบการประชุมฯ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 18 เม.ย. 60
รูปภาพแนบ