การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๒
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 18:08
เอกสารแนบ    เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ชุดที่ ๑ และ ๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 15 มี.ค. 60
   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 15 มี.ค. 60
   เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ชุดที่ ๓   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 15 มี.ค. 60
รูปภาพแนบ