การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ชั้น ๒
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 22:40
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ