การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๒
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 19:17
เอกสารแนบ    แบบฟอร์มกรอกข้อมูล แจ้งเพื่อทราบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 ม.ค. 60
   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 ม.ค. 60
รูปภาพแนบ