รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (โปรดอ่านประกาศทั้งฉบับโดยละเอียด)

ชื่อประชาสัมพันธ์  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (โปรดอ่านประกาศทั้งฉบับโดยละเอียด)
รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (โปรดอ่านประกาศทั้งฉบับโดยละเอียด)
ให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศ ไปเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๑๘ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
โดยให้รายงานตัวต่อคณะกรรมการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
และเริ่มสัมภาษณ์ตามลำดับที่แนบประกาศ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 08:33
เอกสารแนบ    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 ธ.ค. 59
รูปภาพแนบ