การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 20:57
เอกสารแนบ    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 ธ.ค. 59
รูปภาพแนบ