การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
รายละเอียด กำหนดประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๒
URL ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19:12
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ