การชำระเงินค่าไฟฟ้าส่วนเกิน ห้องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ชื่อประชาสัมพันธ์  การชำระเงินค่าไฟฟ้าส่วนเกิน ห้องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายละเอียด ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๓๓๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓ และหอพักเทา-ทอง ๔ ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น มีนิสิตหอพักเทา-ทอง ๓ ได้ยื่นหนังสือแสดงความยินยอมการโอนเงินค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย/ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ) เพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน
จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท ซึ่งโครงการหอพักเทา-ทอง ได้ตรวจสอบพบว่านิสิตมีค่าไฟฟ้าส่วนเกิน ห้องปรับอากาศ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน เมื่อนำเงินค่าประกันของเสียหายไปหักค่าไฟฟ้าส่วนเกินแล้ว นิสิตยังมีค่าไฟฟ้าส่วนเกินที่จะต้องชำระเพิ่มเติม
ดังนั้น เพื่อให้จัดเก็บเงินค่าไฟฟ้าส่วนเกิน ห้องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๓ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ (๑๐) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๗๔๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติการแทน กองกิจการนิสิตขอให้นิสิต จำนวน ๓๓ คน ตามรายชื่อที่แนบ File PDF
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 09:59
เอกสารแนบ    1474858772_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 ก.ย. 59
รูปภาพแนบ