Application form-5th ASEAN Student Leaders Forum (ASLF)

ชื่อประชาสัมพันธ์  Application form-5th ASEAN Student Leaders Forum (ASLF)
รายละเอียด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยนานาชาติ ได้แจ้งข้อมูลการส่งผู้นำนิสิตที่มีความรู้ความสามารถ
การใช้ภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการประชุม 5th ASEAN Student Leaders Forum (ASLF) ที่จะจัดขึ้น
Ateneo de Manila University, De La Salle University, University of the Philippines
กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่ประชุม มอบฝ่ายเลขาฯ
ประสาน รับ-ส่ง ไฟล์ข้อมูลการสมัครมายังคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตทุกท่านพร้อมทั้ง คณะ/วิทยาลัย/
โครงการจัดตั้งใด ที่ประสงค์จะส่งนิสิตเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ให้กรอกข้อมูลแล้วส่งให้ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ (อาจารย์สามารถ ปลั่งประมูล ) e-mail; samart.plangpramool@gmail.com
ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
URL
ผู้ประกาศ Kanoknat Intaboon     วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 15:52
เอกสารแนบ    1472203163_2   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 ส.ค. 59
   1472203163_3   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 ส.ค. 59
   1472203162_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 ส.ค. 59
รูปภาพแนบ