ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาดหอพักเทา-ทอง ๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาดหอพักเทา-ทอง ๓
รายละเอียด ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดหอพักเทา-ทอง ๓
URL
ผู้ประกาศ รัตยา ช่อมาลา     วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 15:06
เอกสารแนบ    1470384538_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 5 ส.ค. 59
รูปภาพแนบ