การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
รายละเอียด ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๒
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 16:36
เอกสารแนบ    สรุปข้อมูลโครงการรองรับงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและค่าบำรุงกีฬาฯ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 27 ก.ค. 59
   -กีฬา- เสนอโครงการรองรับงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 ก.ค. 59
   -กิจกรรม- เสนอโครงการรองรับงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 ก.ค. 59
   ระเบียบวาระการประชุม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 ก.ค. 59
   เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ ๔   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 ก.ค. 59
   เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ ๑   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 ก.ค. 59
   แบบฟอร์มกรอกรายละเอียด เรื่อง แจ้งให้ทราบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 ก.ค. 59
รูปภาพแนบ