การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓ และหอพักเทา-ทอง ๔ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ชื่อประชาสัมพันธ์  การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓ และหอพักเทา-ทอง ๔ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายละเอียด การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓
และหอพักเทา-ทอง ๔ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ให้นิสิตติดต่อรับและกรอกข้อมูลในหนังสือแสดงความยินยอมการโอนเงินค่าบริการหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามวันและเวลาที่ประกาศกำหนด
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:36
เอกสารแนบ    1467963417_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ก.ค. 59
รูปภาพแนบ