กำหนดการเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (โครงการหอพักเทา-ทอง)

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (โครงการหอพักเทา-ทอง)
รายละเอียด กำหนดการเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
(หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓ และหอพักเทา-ทอง ๔)
๑. นิสิตชั้นปีที่ ๒ - ๕ รายงานตัวเข้าหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓
และหอพักเทา-ทอง ๔ วันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และวันที่ ๖-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. นิสิตชั้นปีที่ ๑ รายงานตัวเข้าหอพัก ตามกำหนดการ ดังนี้
๒.๑ หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๒ หอพักเทา-ทอง ๒ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๓ หอพักเทา-ทอง ๓ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๔ หอพักเทา-ทอง ๔ วันที่ ๑-๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ให้นิสิตทุกคนต้องรายงานตัวเข้าหอพักตามวันที่กำหนด ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ สำนักงานหอพักที่ตนเองพักอาศัย
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 14:32
เอกสารแนบ    1465803175_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 13 มิ.ย. 59
รูปภาพแนบ