การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
รายละเอียด ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๒
URL https://drive.google.com/open?id=0B8Omtg4clFsEVzVVQzZNcy1QUTQ
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 11:16
เอกสารแนบ    แบบเสนอ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 พ.ค. 59
รูปภาพแนบ