การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
รายละเอียด ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๒
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 16:35
เอกสารแนบ    เอกสารดังแนบ ระเบียบวาระที่ ๓   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 23 มี.ค. 59
   เอกสารดังแนบ ระเบียบวาระที่ ๑ (เฉพาะวิทยาเขต เท่านั้น)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 22 มี.ค. 59
   ระเบียบวาระการประชุม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 22 มี.ค. 59
   เอกสารดังแนบ ระเบียบวาระที่ ๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 22 มี.ค. 59
   แบบฟอร์ม เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 22 มี.ค. 59
รูปภาพแนบ