การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๒
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16:59
เอกสารแนบ    รายละเอียดการประชุม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 23 ก.พ. 59
   เอกสารประกอบการประชุม (เพิ่มเติม)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 23 ก.พ. 59
   แบบฟอร์ม เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 23 ก.พ. 59
รูปภาพแนบ