การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
รายละเอียด ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ในการนี้ จึงขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๒ รายละเอียดการประชุมดังไฟล์เอกสาร
ที่แนบ
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 15:49
เอกสารแนบ    ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา(วิทยาศาสตร์การกีฬา)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 21 ม.ค. 59
   จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 21 ม.ค. 59
   แบบฟอร์ม เรื่อง แจ้งให้ทราบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 ม.ค. 59
   เอกสารแนบการประชุม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 ม.ค. 59
   ระเบียบวาระการประชุม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 ม.ค. 59
รูปภาพแนบ