การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๑๒/๒๕๕๘

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๑๒/๒๕๕๘
รายละเอียด ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น.
จึงขอเชิญท่านประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๒ โดยมีระเบียบวาระการประชุม
และจะมีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โดย วิทยาเขตจันทบุรี ประชุม
ณ อาคารเรียนรวม ห้อง L205 และวิทยาเขตสระแก้ว ประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น ๔ อาคาร ศาสตราจารย์
ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ อนึ่ง หากคณะกรรมการท่านใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรุณามอบผู้แทนไปประชุม
โดยดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือขอเชิญประชุมและให้ผู้รับมอบส่งเอกสารให้ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อไป
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 11:07
เอกสารแนบ    แบบฟอร์ม เรื่อง แจ้งให้ทราบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 ธ.ค. 58
   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ๑๒/๒๕๕๘ (วาระที่ ๒-๕)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 ธ.ค. 58
   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ๑๒/๒๕๕๘ (วาระที่ ๑)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 ธ.ค. 58
รูปภาพแนบ