การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๘

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๘
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๒
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:30
เอกสารแนบ    เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม (เอกสารหมายเลข ๕)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 18 พ.ย. 58
   แบบฟอร์ม เรื่อง แจ้งให้ทราบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 พ.ย. 58
   เอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ ๓ และ ๔   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 พ.ย. 58
   เอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ ๑ และ ๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 พ.ย. 58
รูปภาพแนบ