กำหนดการแบ่งกลุ่มให้มารับใบลาเรียน (นศท.)

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการแบ่งกลุ่มให้มารับใบลาเรียน (นศท.)
รายละเอียด กำหนดการแบ่งกลุ่มให้มารับใบลาเรียน (นศท.) ให้นิสิตที่เป็น นศท.ม.บูรพา มารับจดหมายลาเรียนคืน (รอบแรก) ในวันที่ 28 ต.ค.58 เวลา 14.00-16.00 น. เท่านั้น นศท.ปี 4 ให้มารับเวลา 14.00-15.00 น. และนศท.ปี 5 ให้มารับเวลา 15.00-16.00 น.
โดยสิ่งที่ต้องเตรียมมา คือ ลำดับที่ของตนเองในแบบ รด.25 กรณีที่ไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง ให้ผู้อื่นมารับแทนได้
การแต่งกาย นิสิตควรแต่งกายด้วยชุดนิสิตและ/หรือชุดสุภาพ
URL
ผู้ประกาศ ผกท.ภาณุพงศ์ สีลสังวรณ์     วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 18:42
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ