ประชุมถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมกลาง

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประชุมถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมกลาง
รายละเอียด การประชุมถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมกลาง โดย คณะกรรมการบริหารองค์นิสิต คณะกรรมการสภานิสิต นายกสโมสรนิสิต
พี่เชียร์ พี่สันทนาการ และพี่ระเบียบ ถอดบทเรียนรูปแบบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมของหน่วยกิจกรรมกลาง
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนากองกิจการนิสิต (ห้อง ๒๑๑) ชั้น ๒
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 13:30
เอกสารแนบ    เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๗   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 ต.ค. 58
   เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑-๖   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 ต.ค. 58
รูปภาพแนบ