การเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของนิสิต (ฉบับที่ ๒)

ชื่อประชาสัมพันธ์  การเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของนิสิต (ฉบับที่ ๒)
รายละเอียด การเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของนิสิต
การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓
และหอพักเทา-ทอง ๔ ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กองกิจการนิสิต จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบยอดเงิน โอนเข้าบัญชีธนาคารของนิสิต ดังนี้
--> วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นิสิตตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของนิสิต
--> วันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘:๓๐-๑๖:๓๐ น. หากนิสิตตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มียอดเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารให้นิสิตติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก หมายเลขโทรศัพท์
๐-๓๘๑๐-๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒ หอพัก ๕๐ปีเทา-ทอง
๐-๓๘๑๐-๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙ หอพักเทา-ทอง ๒
๐-๓๘๑๐-๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๑ หอพักเทา-ทอง ๓
๐-๓๘๑๐-๒๒๒๒ ต่อ ๔๑๑๘ หอพักเทา-ทอง ๔
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:20
เอกสารแนบ    1444184478_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 7 ต.ค. 58
รูปภาพแนบ