กำหนดการและขั้นตอนการขอรอรับสิทธิฯ (ลงประกาศ 21 ส.ค.58)

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการและขั้นตอนการขอรอรับสิทธิฯ (ลงประกาศ 21 ส.ค.58)
รายละเอียด กำหนดการและขั้นตอนการขอรอรับสิทธิฯ สำหรับนิสิตที่ไม่ได้มารายงานตัวในรอบที่ 2 วันที่ 10-20 ส.ค.2558 และประสงค์จะฝึกวิชาทหาร (รด.) ในการศึกษาถัดไป คือปี พ.ศ. 2559 ดังนั้นนิสิตจะต้องยื่นความประสงค์ ขอรอรับสิทธิเพื่อฝึกวิชาทหารฯ จามกำหนดการและขั้นตอนตามเอกสารแนบฉบับนี้
URL
ผู้ประกาศ ผกท.ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์     วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 10:27
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ