การยื่นเรื่องขอรอรับสิทธิ สำหรับผู้ที่จะฝึกวิชาทหาร (รด.)

ชื่อประชาสัมพันธ์  การยื่นเรื่องขอรอรับสิทธิ สำหรับผู้ที่จะฝึกวิชาทหาร (รด.)
รายละเอียด การยื่นเรื่องขอรอรับสิทธิ ให้ใช้เอกสารแบบเดียวกันกับการรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.) ซึ่งประกอบด้วย แบบ รด.๒ , สำเนาหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหารชั้นปีสูงสุดที่จบมา (กรณีโอนย้าย) , สำเนาทะเบียนบ้านของ นศท. , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาบัตรประจำตัว นศท. , สำเนาวุฒิการศึกษา ใบ ปพ1:พ/วุฒิการศึกษาสายอาชีพ , สำเนาใบ สด.9 จำนวน 7 ฉบับ(กรณีที่จะรายงานตัวเป็น นศท.ชั้นปีที่ 3) หลังจากนั้นให้นิสิตมาเขียนใบคำร้องเรื่องขอรอรับสิทธิ ยื่นเรื่องที่กองกิจการนิสิต ชั้น 2 ห้อง 212 ในวันและเวลาราชการ จากนั้นกองกิจการนิสิต จะส่งเรื่องไปยัง ศูนย์การฝึก นศท.มทบ.14 ตามขั้นตอนการปฏิบัติต่อไป สำหรับนิสิต จากนั้น 3 วัน ให้มาขอรับสำเนาคู่ฉบับหนังสือราชการที่ทำส่งไป ศูนย์การฝึก นศท.มทบ.14 เพื่อนิสิตจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานไว้กับตัว หากสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 086-382-5207
URL
ผู้ประกาศ ผกท.ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์     วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 08:56
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ