ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องน้ำดื่มหยอดเหรียญ หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง และหอพักเทา-ทอง ๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องน้ำดื่มหยอดเหรียญ หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง และหอพักเทา-ทอง ๒
รายละเอียด กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๓:๐๐ - ๑๓:๔๕ น.
ณ ห้องประชุม ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา และเปิดซองเสนอราคา ในวันเดียวกัน
ตั้งแต่เวลา ๑๔:๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องการเงินและบัญชี (หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง) มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 7 มิถุนายน 2558 เวลา 16:32
เอกสารแนบ    1433669556_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 7 มิ.ย. 58
รูปภาพแนบ