จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อประชาสัมพันธ์  จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
รายละเอียด กำหนดยื่นซองเอกสารตกลงราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง และหอพักเทา-ทอง ๓ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น.
โดยยื่นกับเจ้าหน้าที่พัสดุ ณ ห้องการเงินและบัญชี หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕ ในวันและเวลาทำงาน
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 15:16
เอกสารแนบ    ตกลงราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 4 มิ.ย. 58
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 4 มิ.ย. 58
รูปภาพแนบ