กำหนดการปิดหอพักภาคปลาย๕๗ / เปิด-ปิดหอพักภาคฤดูร้อน๕๗ / เปิดหอพักภาคต้น๕๘ โครงการหอพักเทา-ทอง

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการปิดหอพักภาคปลาย๕๗ / เปิด-ปิดหอพักภาคฤดูร้อน๕๗ / เปิดหอพักภาคต้น๕๘ โครงการหอพักเทา-ทอง
รายละเอียด กำหนดการปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น.

กำหนดการเปิด - ปิดหอพักภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
- เปิดหอพัก วันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
- ปิดหอพัก วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น.

กำหนดการเปิดหอพักภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รายละเอียดตาม File ที่แนบ)
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:47
เอกสารแนบ    1431413983_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 12 พ.ค. 58
รูปภาพแนบ