ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ หอพักเทา-ทอง ๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ หอพักเทา-ทอง ๓
รายละเอียด ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ หอพักเทา-ทอง ๓
ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ระหว่างเวลา ๑๓:๐๐ - ๑๓:๔๕ น.
ณ ห้องประชุม ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
และเปิดซองเสนอราคา ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๔:๐๐ น. เป็นต้นไป
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 08:47
เอกสารแนบ    1430272088_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 เม.ย. 58
รูปภาพแนบ