หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ชื่อประชาสัมพันธ์  หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
รายละเอียด ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในหน้าที่การงานต่อไป โดยท่านสามารถดูรายละเอียดของหลักสูตรและลงทะเบียน Online ได้ทาง website ของสำนักสิริพัฒนาที่ www.training.nida.ac.th
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 15:32
เอกสารแนบ    หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 30 ม.ค. 58
รูปภาพแนบ