ประกาศสำหรับผู้ที่สมัครในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 9474 (ปฏิบัติการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 90860 (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอการศึกษาพิเศษ)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศสำหรับผู้ที่สมัครในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 9474 (ปฏิบัติการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 90860 (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอการศึกษาพิเศษ)
รายละเอียด ประกาศ
ผู้ที่สมัครในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 9474 (ปฏิบัติการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 90860 (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ) มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกทุกราย โดยสามารถดูกำหนดการสอบคัดเลือกและสถานทีสอบได้จาก ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0744/2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11:31
เอกสารแนบ    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0744/2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 14 พ.ย. 57
รูปภาพแนบ