ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ หอพักเทา-ทอง ๓ ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

ชื่อประชาสัมพันธ์  ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ หอพักเทา-ทอง ๓ ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
รายละเอียด ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ หอพักเทา-ทอง ๓ ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ จำนวน ๘ เครื่อง ขนาดพื้นที่ ๑๒.๗๘ ตารางเมตร ระยะเวลาเช่า ๒ ปี จึงกำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันศุกร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา
๐๙.๐๐ - ๐๙.๔๕ น. และเปิดซองเสนอราคา ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องการเงินและบัญชี โครงการหอพักเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕ ในวัน และเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:27
เอกสารแนบ    1415417279_2   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 พ.ย. 57
   1415417279_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 พ.ย. 57
รูปภาพแนบ