ราคากลางงานซื้อที่นอน จำนวน 640 หลัง หอพัก 50 ปี เทา-ทอง

ชื่อประชาสัมพันธ์  ราคากลางงานซื้อที่นอน จำนวน 640 หลัง หอพัก 50 ปี เทา-ทอง
รายละเอียด ๑. ชื่อโครงการ : จัดซื้อที่นอน หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการหอพักเทา-ทอง กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็นเงิน : ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ สืบราคาจากผู้ประกอบการหรือผู้มีอาชีพขายที่นอน
๔.๒ เปรียบเทียบราคาจากค่าที่นอน จากวงเงินที่ใช้ในการจัดหาในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ นางสาวรัตยา ช่อมาลา
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 20:28
เอกสารแนบ    1415280539_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 6 พ.ย. 57
รูปภาพแนบ