ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ หอพักเทา-ทอง ๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ หอพักเทา-ทอง ๓
รายละเอียด ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ หอพักเทา-ทอง ๓
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องการเงินและบัญชี (หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง) มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕ ในวัน และเวลาทำการ

กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๓:๐๐ - ๑๓:๔๕ น.
ณ ห้องประชุม ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา และเปิดซองเสนอราคา ในวันเดียวกัน
ตั้งแต่เวลา ๑๔:๐๐ น. เป็นต้นไป
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 19:31
เอกสารแนบ    1413528855_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 ต.ค. 57
   1412944305_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 10 ต.ค. 57
รูปภาพแนบ