ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง

ชื่อประชาสัมพันธ์  ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง
รายละเอียด ด้วยโครงการหอพักเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ภายในโครงการหอพักเทา-ทอง ระยะเวลาเช่า ๒ ปี ประเภทกิจการที่ให้ดำเนินการ ดังนี้
๑. เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักเทา-ทอง ๔ จำนวน ๑๐ เครื่อง ขนาดพื้นที่
๑.๕๐x๕.๒๐ เมตร รวมพื้นที่ ๗.๘๐ ตารางเมตร
๒. เช่าพื้นที่ติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ หอพักเทา-ทอง ๔ จำนวน ๒ ตู้ ขนาดพื้นที่ ๑.๕x๒.๔๐ เมตร รวมพื้นที่ ๓.๖๐ ตารางเมตร

กำหนดยื่นซองเสนอราคา
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา
๐๙.๐๐ - ๐๙.๔๕ น. และเปิดซองเสนอราคา ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 15:13
เอกสารแนบ    1410768866_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 15 ก.ย. 57
รูปภาพแนบ