ประชุมชี้แจงระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยเงินค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและค่าบำรุงกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๗ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประชุมชี้แจงระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยเงินค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและค่าบำรุงกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๗ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยเงินค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและค่าบำรุงกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ความละเอียดทราบแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินและการสรุปรายงานผลจากการใช้เงินงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและค่าบำรุงกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองกิจการนิสิต จึงขอเชิญท่านประชุมชี้แจงระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยเงินค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและค่าบำรุงกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๗ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนากองกิจการนิสิต (ห้อง ๒๑๑) ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
ทั้งนี้ กองกิจการนิสิต ได้ประสานจัดให้มีการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ไปที่วิทยาเขตจันทบุรี ห้องประชุม S606 ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวิทยาเขตสระแก้ว ห้องประชุมทางไกล ชั้น ๔ อาคารศาสตราจารย์สุชาติ อุปถัมภ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 11:24
เอกสารแนบ    1410323109_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 10 ก.ย. 57
รูปภาพแนบ