ข้อมูลศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ชื่อประชาสัมพันธ์  ข้อมูลศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายละเอียด เพื่อให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และสร้างสรรค์ ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลการจัดกิจกรรม เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม แก้ไขปัญหา รวมทั้งประสานกับสื่อมวลชนและผู้ปกครอง ทุกคณะ/วิทยาลัย
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 16:31
เอกสารแนบ    คณะวิศวกรรมศาสตร์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ส.ค. 57
   คณะศึกษาศาสตร์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ส.ค. 57
   วิทยาลัยนานาชาติ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ส.ค. 57
   คณะแพทยศาสตร์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ส.ค. 57
   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ส.ค. 57
   คณะวิทยาการสารสนเทศ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ส.ค. 57
   คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 57
   คณะศิลปกรรมศาสตร์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 57
   คณะวิทยาศาสตร์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 57
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 57
   คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 57
   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 57
   คณะพยาบาลศาสตร์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 57
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 57
   คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 57
   คณะโลจิสติกส์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 57
   คณะเภสัชศาสตร์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 57
   คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 57
   โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 57
   กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 57
รูปภาพแนบ