โครงการอบรมผู้นำกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ในเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ชื่อประชาสัมพันธ์  โครงการอบรมผู้นำกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ในเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายละเอียด ขอเชิญผู้นำนิสิตและพี่ระเบียบ เข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ในเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อรับทราบแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับแนวคิดการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในเชิงสร้างสรรค์และเพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ภายในสถาบัน
ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ น ณ ห้องสัมมนากองกิจการนิสิต (ห้อง 211) ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:34
เอกสารแนบ    เอกสารหมายเลข ๖ แบบสอบถาม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 57
   เอกสารลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (เฉพาะวิทยาเขตจันทบุรี)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 57
   เอกสารหมายเลข ๕ เวรเฝ้าระวังกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตฯ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 57
   เอกสารหมายเลข ๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 57
   เอกสารหมายเลข ๔ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 57
   เอกสารหมายเลข ๑ กำหนดการ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 57
   เอกสารหมายเลข ๒ คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 57
   รายการเอกสารประกอบโครงการ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 57
รูปภาพแนบ