การรับรายงานตัวเพื่อเข้าฝึกวิชาทหาร (รด.) ต่อชั้นปี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)

ชื่อประชาสัมพันธ์  การรับรายงานตัวเพื่อเข้าฝึกวิชาทหาร (รด.) ต่อชั้นปี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)
รายละเอียด การรับรายงานตัวเพื่อเข้าฝึกวิชาทหาร (รด.) ต่อชั้นปี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)
วันพุธที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. และวันที่ ๗-๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ติดต่อ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ณ ห้อง ๒๑๒ ชั้น ๒ กองกิจการนิสิต นิสิตติดต่อราชการโปรดแต่งกายชุดนิสิต และ/หรือ ชุดสุภาพ
เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร สำเนาวุฒิการศึกษาชั้นม.ปลาย/ปวช./ปวส. และหนังสือรับรองว่าสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ หลักฐานชิ้นสุดท้ายนี้ใช้สำหรับคนที่สำเร็จการฝึกนอกเขตพื้นที่ของ มทบ.๑๔ (มทบ.๑๔ รับผิดชอบพื้นที่ใน ๔ จังหวัดได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)
โทรศัพท์ติดต่อ ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๑
URL
ผู้ประกาศ ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์     วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 12:54
เอกสารแนบ    1406605143_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 57
รูปภาพแนบ