การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย–หญิง) ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2567

ชื่อประชาสัมพันธ์  การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย–หญิง) ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2567
รายละเอียด การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย–หญิง) ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมขั้นตอนการดำเนินการและเอกสารหลักฐานของนิสิต (ตามเอกสารดังแนบ) จึงขอความอนุเคราะห์จากส่วนงานของท่าน ได้ประชาสัมพันธ์นิสิตผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2567 ได้รับทราบ และปฏิบัติตามประกาศภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
1. นศท. ชั้นปีที่ 1 ยื่นเอกสารสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
2. นศท. ชั้นปีที่ 2 - 4 ยื่นเอกสารรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 11 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567
3. นศท. ชั้นปีที่ 5 ยื่นเอกสารรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ทั้งนี้นิสิตสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th หรือ เพจหน่วยการทหารและนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา https://www.facebook.com/TROTCS.Buu
URL
ผู้ประกาศ เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์     วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:08
เอกสารแนบ    1715832503_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 16 พ.ค. 67
รูปภาพแนบ