ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา - ทอง

ชื่อประชาสัมพันธ์  ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา - ทอง
รายละเอียด ด้วยโครงการหอพักเทา - ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ภายในโครงการหอพักเทา - ทอง ระยะเวลาเช่า ๒ ปี ประเภทกิจการที่ให้ดำเนินการ ดังนี้
๑. เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหอพัก ๕๐ ปี เทา - ทอง และหอพักเทา - ทอง ๒
๒. เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค หอพัก ๕๐ ปี เทา - ทอง
๓. เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค หอพักเทา - ทอง ๒
กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๔๕ น.
และเปิดซองเสนอราคา ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๒๑๘ ชั้น ๒
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๓ ในวัน และเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 15:58
เอกสารแนบ    1403773019_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 มิ.ย. 57
รูปภาพแนบ