รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จองหอพักและโอนเงินค่าหอพักเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยบูรพา (รอบ 2)

ชื่อประชาสัมพันธ์  รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จองหอพักและโอนเงินค่าหอพักเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยบูรพา (รอบ 2)
รายละเอียด รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จองหอพักและโอนเงินค่าหอพักเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยบูรพา (รอบ 2)
URL
ผู้ประกาศ สุชาดา อาศัยสุข     วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 15:46
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ