การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ชื่อประชาสัมพันธ์  การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด ให้นิสิตดำเนินการดังนี้
1. ให้นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารขอรับเงินคืนฯ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. จัดส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่สำนักงานหอพักนิสิต หรือส่งผ่านไปรษณีย์ สามารถส่งไปได้ทุกบริษัทขนส่ง
3. ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564
4. ตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของนิสิต วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หน่วยสาธารณูปโภค โทร. 0 3810 2222 ต่อ 1541
URL https://bit.ly/แบบฟอร์มเอกสารขอรับเงินคืนฯ
ผู้ประกาศ นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ     วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:45
เอกสารแนบ    การกรอกชื่อธนาคาร   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 ก.ค. 64
   ใบติดหน้าซองเอกสารขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ สำหรับส่งไปรษณีย์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 5 ก.ค. 64
   ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการรับเงินคืน   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 4 ก.ค. 64
   รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 4 ก.ค. 64
   แบบฟอร์มเอกสารขอรับเงินคืนฯ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 4 ก.ค. 64
   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับเงินคืงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 4 ก.ค. 64
รูปภาพแนบ