การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ชื่อประชาสัมพันธ์  การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0262/2564 เรื่อง การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
กำหนดการส่งเอกสาร วันที่ 23 มีนาคม 2564 - 20 มิถุนายน 2564
ผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคืนตรวจสอบยอดเงินโอนเช้าบัญชีธนาคาร วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
URL
ผู้ประกาศ นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ     วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 11:31
เอกสารแนบ    หอพักเทา-ทอง 3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้า ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 22 เม.ย. 64
   หอพักเทา-ทอง 4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้า ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 22 เม.ย. 64
   หอพักกองกิจการนิสิต 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้า ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 22 เม.ย. 64
   หอพักกองกิจการนิสิต 2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้า ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 22 เม.ย. 64
   หอพักเทา-ทอง 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้า ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 22 เม.ย. 64
   เอกสารขอรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 มี.ค. 64
   ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอรับเงินคืนฯ และเอกสารประกอบการขอรับเงินคืนฯ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 มี.ค. 64
   ประกาศฯ การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 มี.ค. 64
รูปภาพแนบ