กำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0253/2564 เรื่อง กำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
หอพักเทา-ทอง 1 (ชาย) หอพักเทา-ทอง 2 (หญิง) หอพักเทา-ทอง 3 (หญิง) หอพักเทา-ทอง 4 (หญิง) หอพักกองกิจการนิสิต 1 (ชาย) และหอพักกองกิจการนิสิต 2 (หญิง)
จองหอพักผ่านระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th/index.php/login
และชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 2564
URL
ผู้ประกาศ นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ     วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 20:01
เอกสารแนบ    ประกาศฯกำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 18 มี.ค. 64
รูปภาพแนบ