รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อประชาสัมพันธ์  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี เมืองแสนสุข ได้ ณ บริเวณสนามกีฬาตะกร้อ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 8.00น ถึง 17.00 น
URL https://drive.google.com/drive/folders/16QrQ7afH3jl5M_SZG-rHKXImcObsPOEj
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13:23
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ