การขอรับเงินคืนค่าหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

ชื่อประชาสัมพันธ์  การขอรับเงินคืนค่าหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
รายละเอียด การขอรับเงินคืนค่าหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
1.คืนเงินค่าบำรุงหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นิสิตที่ประสงค์ยกเลิกการพำนักในหอพักนิสิต ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564 (จำนวน 3 เดือน)
2. ลดอัตราค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นิสิตหอพักที่ยังคงพำนักอยู่ในหอพักนิสิต ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564 (จำนวน 3 เดือน) ลงร้อยละ 20 และขอคืนเงินส่วนลดดังกล่าวให้แก่นิสิต
3. คืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักสำหรับการเช่ารายวัน กรณีบัณฑิต (บุคคลภายนอก) ขอเข้าพำนักในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
URL
ผู้ประกาศ นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:29
เอกสารแนบ    แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินคืนค่าบำรุงหอพัก ค่าไฟ ค่าน้ำ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (3 เดือน)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 5 ก.พ. 64
   ตัวอย่างเอกสารประกอบการขอรับเงินคืนค่าบำรุงหอพัก ค่าไฟ ค่าน้ำ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (3 เดือน)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 5 ก.พ. 64
   ตัวอย่างเอกสารประกอบการขอรับเงินคืนส่วนลด 20% ค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (จำนวน 3 เดือน)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 3 ก.พ. 64
   แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินคืนส่วนลด 20% ค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (จำนวน 3 เดือน)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 3 ก.พ. 64
   ประกาศฯ การขอรับเงินคืนค่าหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี เนื่องจากโรคโควิด-19 ระลอกใหม่   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 3 ก.พ. 64
รูปภาพแนบ